Златко Жоглев (1959, Битола),е доктор по социолошки науки (1996.). Од 2002 година е избран, а во 2007 година е реизбран, за редовен професор на Педагошкиот факултет при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола (УКЛО). Бил Ректор на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола во два мандати (од 1.10.2007 година до 30.09.2011 година и од 1.10.2011 година до…